Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
  Rekisterinpitäjä: Maaperän tutkimus -ja kunnostusyhdistys ry (”Yhdistys”)
  Osoite: PL 171, 00101 Helsinki
  Sähköposti: info@mutku.fi
  Yhteyshenkilö: sihteeri ja taloudenhoitaja Minna Silvennoinen
 2. Rekisteröidyt
  Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien, yhdistyksen toimintaan
  liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja
  (”Rekisteri”)
 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
  aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä yhdistyksen toimintaan liittyvien asioiden tiedottaminen ja
  markkinointi, sekä päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä
  (”Järjestelmä”).
  Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
  jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.
 4. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja entisten jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä
  muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn kotipaikka;
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot
 • Yhdistyksen entisten jäsenten osalta myös yhdistyksestä eroamisajankohta.
 • Luottamushenkilöiden osalta myös postiosoite
 • Luottamushenkilöiden osalta myös puhelinnumero
  Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden
  henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat:
 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn työpaikka
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot kerätään jäseneltä itseltään jäsenhakemuksen yhteydessä ja jäsenyydestä erottaessa.
  Hakija syöttää tiedot elektronisesti jäsenhakemukseen järjestön kotisivuilla, jonka jälkeen ne
  lähetetään automaattisesti Yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen. Luottamushenkilöiden
  henkilötiedot kerätään henkilöiltä itseltään.
  Yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilö- ja yhteystiedot
  kerätään organisaatioiden julkisilta nettisivuilta tai henkilöiltä itseltään, ja oikeus tietojen käyttöön
  varmistetaan henkilöltä itseltään.
 2. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
  Henkilötiedot on tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla
  henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.
 3. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
  Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 4. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole
  tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Yhdistys käyttää tietojen käsittelyyn
  Yhdistysavaimen, Dropboxin ja Nettisivu.net:in palveluita, jotka saattavat siirtää tietoja Euroopan
  unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  Yhdistysavain tietosuojaseloste: https://www.yhdistysavain.fi/asiakastuki/tietosuojaliite/
  Dropbox tietosuojaseloste: https://www.dropbox.com/terms#privacy
  Nettisivu.net:in tietosuojaseloste: https://nettisivu.net/evaste-ja-tietosuojaseloste/
 5. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
  päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden
  päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin
  puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos
  sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät
  pidempää säilytysaikaa.
  Yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja
  säilytetään niin kauan kuin henkilön tiedetään työskentelevän organisaatiossa. Tietojen
  ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain ja vanhentuneet tiedot poistetaan tarkistuksen yhteydessä.
 6. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
  suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia
  suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät
  markkinointiviestit).
  Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  milloin tahansa:
 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät
  henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
  henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
  perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
  rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
  Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen
  perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
  Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
  Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 2. Yhteydenotot
  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Mutkun sihteerille osoitteeseen info@mutku.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Maaperän tutkimus -ja kunnostus ry PL 171 00101 Helsinki
 3. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.9.2022.