Apuraha ja opinnäytetyöt

brown handled axe on log

Apurahan saajat ja opinnäytetyöt

Täällä näet opinnäytetyöt ja niiden tekijät, joille on myönnetty apurahaa.

Myönnetyt apurahat

Erikoisetsintäkoiran käyttömahdollisuudet happamien sulfaattimaiden etsinnässä.

Hanna Aarrekorpi

1000€, pro gradu 2022

Towards Good Quality Soils: Industry Transformation using Artificial Intelligence.

Usman Usmani

2000€, Tieteellinen julkaisu 2022

Kuparikaivosten jätemalmin hyödyntäminen kestävän betonin kehityksessä Suomessa

Malachi Ozoji

3000€, väitöskirja 2022

Transport of chemical additives and microplastics from mulching films to agricultural soil and crop plants

Costanza Scopetani

2000€, artikkeli 2021

Kylvöseoksen ja turve-moreenikatteen vaikutus metallien kulkeutumiseen ja veden läpäisevyyteen kiviaineskasa-mallisysteemissä

Maria Härkönen

3000€, pro gradu 2021

Puustoinen maatalous aavikoituneen maan kunnostuksessa: Ennallistamiskäsitysten ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutusten ymmärtäminen kestävien tulosten saavuttamiseksi

Satu Määttä

1000€, väitöskirja 2021

DogsNParks: The impact of dog urine on soils in urban green spaces

John Allen

3000€, väitöskirja 2019

PAH degradation efficiency of soil microbes under different pH conditions at Somerharju restoration site

Harri Kovakoski

3000€, 2018

Assessment of the phytoremediation potential of aspens, hybrid aspens, and willow for the remediation of heavy metals and hydrocarbons polluted soils in Finland

Muhammad Mohsin

3000€, 2018

Risk management of groundwater areas in poor chemical state.

Ciavatti Giacomo

3000€, Diplomityö 2017

Arsenic species in mining-contaminated groundwater and surface in Finland

Toni Hekkala

3000€, Pro gradu 2019

Utilization of algae and light for in situ biostimulation of organic pollutants in the Baltic Sea coastal sediments – an innovative strategy

Yan Sun

3000€, 2018

Performance of grasses Deschampsia cespitosa and Festuca ovina grown in naturally arsenic-rich 2 metalliferous soil

Anna-Liisa Ruotsalainen

3000€, 2018

Dispersanttien käytön vaikutus öljyn biohajoamiseen Itämeren sedimenteissä ja vesifaasissa

Pulkkinen Essi

2000€, Pro gradu 2017

Pohjaveden kierrätys ja samanaikainen energian talteenotto tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista kustannustehokkaasti

Harju Vilhelmiina

3000€, Väitöskirja 2017

VOC-yhdisteiden puhdistaminen maa- ja pohjavedestä INNOVOC-menetelmällä

Lallukka Niina

2000€, Pro gradu 2017

2006-2016 myönnetyt apurahat:

2006 Katarina Björklöf Maaperänäytteenottovertailututkimus SYKE

2006 Mari Nyyssönen Matka-apuraha MUTKU-matkaan

2006 Hanne Turunen Matka-apuraha MUTKU-matkaan

2007 Virve Haili Riski 3000 e Helsingin yliopisto

2007 Päivi Niemistö Pirkanmaan ja Satakunnan moreenigeokemia Merkittävimmät riskitekijät metalleilla pilaantuneessa maaperässä 3000 e Turun yliopisto

2008 Katri Bäckman 3000 e diplomityö Oulun yliopisto

2008 Salla Hartikainen Kaivosjätteenä syntyvän biotiitin adsorptio-ominaisuuksien hyödyntäminen ympäristönsuojelussa 3000 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2009 Kati Hakala Fraktiointimenetelmän kehittäminen öljyjätepitoisen maaperän kemialliseen karakterisointiin 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2009 Riikka-Elisa Mäkelä The bioremediation of creosote contaminated soil using methylβ-cyclodextrin and ultrasaund 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2010 Mirja Heinonen Haavan mikrobiomi: bakteerien ja sienten vuorovaikutusten hyödyntäminen maan in situ kunnostamisessa ja bioenergian tuottamisessa 1500 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2010 Tytti Lahti Sekapilaantuneen massan kunnostus rihmastoputkimenetelmällä 1500 e kandidaatintyö Oulun yliopisto

2010 Mikko Mäki Jurvan ampumaradan kunnostussuunnitelma sekä kustannusarviointi 1500 e pro gradu Turun yliopisto

2010 Mimmi Oksman Perännejärven ja Ouluveden paleolimnologinen tutkimus 1500 e pro gradu Helsingin yliopisto

2011 Noora Manninen Vanadiinin maaperäkemiaan liittyvä riskinarviointi- sovelluksena kalkituskuonat 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2011 Martti Ylätupa Anaerobisten mikrobien potentiaali klooriyhdisteiden hajotuksessa Kymijoessa – malliyhdisteenä pentaklooribentseeni 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2012 Katri Lepikkö Öljyllä saastuneen ja puhtaan maan hiilivetyprofiilien vertaaminen (työnimi) 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2012 Anna Reunamo Oil degrading bacteria of the Baltic Sea / Itämeren öljynhajottajabakteerit 2000 e väitöskirja Turun yliopisto

2013 Shinjini Mukherjee Microbial activity in hydrocarbon polluted boreal soils in winter: analyses of microbial gene expression Hiilivedyillä saastuneen boreaalisen maan mikrobiaktiivisuus: mikrobien geeniekspressio analyysi 1900 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2013 Juha-Pekka Snäkin Maaperän ja vesien kasvikunnostuksen mahdollisuudet ja tarve Lapissa 1500 e PBM Oy, Rovaniemi

2013 Lijuan Yan Bioremediation of oil-polluted soils 1000 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2014 Jenna Hynynen Kittilän kultakaivoksen jätevesien vaikutus pintavalutuskenttien 3000 e pro gradu Itä-Suomen yliopisto

2014 Heli Siren Vesienpuhdistuksessa syntyvien lietteiden lääkeainejäämät 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2015 Juha Järvinen Pilaantuneen maan goniospektrometrimittaukset 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2015 Jaakko Leppänen Vesikirput kaivossaastutuksen mittareina 1500 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2015 Salla Selonen Kaivostoiminnan sivutuotteen hyödyntäminen ampumaradan maaperän kunnostuksessa 1000 e artikkeli Helsingin yliopisto

2016 Joanna Aalto Räjähdysainejäämät pohjavedessä: vedenpuhdistusmenetelmien 1000 e diplomityö Tampereen teknillinen yliopisto

2016 Mari Dahl Haitta-aineiden tunnistaminen sekapilaantuneista sedimenteistä 3000 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2016 Kaisa Martikainen Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama vesistökuormitus 1000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2016 Oona Niiranen Elinkaariarvioinnin soveltaminen pilaantuneiden maiden hyötykäyt. 1000 e diplomityö Aalto yliopisto

Ota yhteyttä

11 + 15 =

Seuraa meitä Facebookissa ja LinkedInissä