Apuraha ja opinnäytetyöt

brown handled axe on log

Apurahan saajat ja opinnäytetyöt

Täällä näet opinnäytetyöt ja niiden tekijät, joille on myönnetty apurahaa.

Myönnetyt apurahat

Suksivoiteiden ympäristövaikutukset

Salla Seger

2500 €, pro gradu 2023

Wastewater originated pharmaceuticals in environmental solid phases and biosludge

Ekaterina Gutovskaia

2500 €, pro gradu 2023

Erikoisetsintäkoiran käyttömahdollisuudet happamien sulfaattimaiden etsinnässä.

Hanna Aarrekorpi

1000€, pro gradu 2022

Kylvöseoksen ja turve-moreenikatteen vaikutus metallien kulkeutumiseen ja veden läpäisevyyteen kiviaineskasa-mallisysteemissä

Maria Härkönen

3000€, pro gradu 2021

DogsNParks: The impact of dog urine on soils in urban green spaces

John Allen

3000€, väitöskirja 2019

PAH degradation efficiency of soil microbes under different pH conditions at Somerharju restoration site

Harri Kovakoski

3000€, 2018

Assessment of the phytoremediation potential of aspens, hybrid aspens, and willow for the remediation of heavy metals and hydrocarbons polluted soils in Finland

Muhammad Mohsin

3000€, 2018

Risk management of groundwater areas in poor chemical state.

Ciavatti Giacomo

3000€, Diplomityö 2017

Pohjaveden kierrätys ja samanaikainen energian talteenotto tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista kustannustehokkaasti

Harju Vilhelmiina

3000€, Väitöskirja 2017

Hallinnollisen päätöksenteon kehittyminen pilaantuneiden maiden riskinhallinnassa

Ville Vähävuori

1000 €, Opinnäytetyö 2023

Kuparikaivosten jätemalmin hyödyntäminen kestävän betonin kehityksessä Suomessa

Malachi Ozoji

3000€, väitöskirja 2022

Transport of chemical additives and microplastics from mulching films to agricultural soil and crop plants

Costanza Scopetani

2000€, artikkeli 2021

Puustoinen maatalous aavikoituneen maan kunnostuksessa: Ennallistamiskäsitysten ja ekosysteemipalveluiden vuorovaikutusten ymmärtäminen kestävien tulosten saavuttamiseksi

Satu Määttä

1000€, väitöskirja 2021

Arsenic species in mining-contaminated groundwater and surface in Finland

Toni Hekkala

3000€, Pro gradu 2019

Utilization of algae and light for in situ biostimulation of organic pollutants in the Baltic Sea coastal sediments – an innovative strategy

Yan Sun

3000€, 2018

Performance of grasses Deschampsia cespitosa and Festuca ovina grown in naturally arsenic-rich 2 metalliferous soil

Anna-Liisa Ruotsalainen

3000€, 2018

Dispersanttien käytön vaikutus öljyn biohajoamiseen Itämeren sedimenteissä ja vesifaasissa

Pulkkinen Essi

2000€, Pro gradu 2017

VOC-yhdisteiden puhdistaminen maa- ja pohjavedestä INNOVOC-menetelmällä

Lallukka Niina

2000€, Pro gradu 2017

2006-2016 myönnetyt apurahat:

2006 Katarina Björklöf Maaperänäytteenottovertailututkimus SYKE

2006 Mari Nyyssönen Matka-apuraha MUTKU-matkaan

2006 Hanne Turunen Matka-apuraha MUTKU-matkaan

2007 Virve Haili Riski 3000 e Helsingin yliopisto

2007 Päivi Niemistö Pirkanmaan ja Satakunnan moreenigeokemia Merkittävimmät riskitekijät metalleilla pilaantuneessa maaperässä 3000 e Turun yliopisto

2008 Katri Bäckman 3000 e diplomityö Oulun yliopisto

2008 Salla Hartikainen Kaivosjätteenä syntyvän biotiitin adsorptio-ominaisuuksien hyödyntäminen ympäristönsuojelussa 3000 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2009 Kati Hakala Fraktiointimenetelmän kehittäminen öljyjätepitoisen maaperän kemialliseen karakterisointiin 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2009 Riikka-Elisa Mäkelä The bioremediation of creosote contaminated soil using methylβ-cyclodextrin and ultrasaund 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2010 Mirja Heinonen Haavan mikrobiomi: bakteerien ja sienten vuorovaikutusten hyödyntäminen maan in situ kunnostamisessa ja bioenergian tuottamisessa 1500 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2010 Tytti Lahti Sekapilaantuneen massan kunnostus rihmastoputkimenetelmällä 1500 e kandidaatintyö Oulun yliopisto

2010 Mikko Mäki Jurvan ampumaradan kunnostussuunnitelma sekä kustannusarviointi 1500 e pro gradu Turun yliopisto

2010 Mimmi Oksman Perännejärven ja Ouluveden paleolimnologinen tutkimus 1500 e pro gradu Helsingin yliopisto

2011 Noora Manninen Vanadiinin maaperäkemiaan liittyvä riskinarviointi- sovelluksena kalkituskuonat 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2011 Martti Ylätupa Anaerobisten mikrobien potentiaali klooriyhdisteiden hajotuksessa Kymijoessa – malliyhdisteenä pentaklooribentseeni 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2012 Katri Lepikkö Öljyllä saastuneen ja puhtaan maan hiilivetyprofiilien vertaaminen (työnimi) 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2012 Anna Reunamo Oil degrading bacteria of the Baltic Sea / Itämeren öljynhajottajabakteerit 2000 e väitöskirja Turun yliopisto

2013 Shinjini Mukherjee Microbial activity in hydrocarbon polluted boreal soils in winter: analyses of microbial gene expression Hiilivedyillä saastuneen boreaalisen maan mikrobiaktiivisuus: mikrobien geeniekspressio analyysi 1900 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2013 Juha-Pekka Snäkin Maaperän ja vesien kasvikunnostuksen mahdollisuudet ja tarve Lapissa 1500 e PBM Oy, Rovaniemi

2013 Lijuan Yan Bioremediation of oil-polluted soils 1000 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2014 Jenna Hynynen Kittilän kultakaivoksen jätevesien vaikutus pintavalutuskenttien 3000 e pro gradu Itä-Suomen yliopisto

2014 Heli Siren Vesienpuhdistuksessa syntyvien lietteiden lääkeainejäämät 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2015 Juha Järvinen Pilaantuneen maan goniospektrometrimittaukset 3000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2015 Jaakko Leppänen Vesikirput kaivossaastutuksen mittareina 1500 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2015 Salla Selonen Kaivostoiminnan sivutuotteen hyödyntäminen ampumaradan maaperän kunnostuksessa 1000 e artikkeli Helsingin yliopisto

2016 Joanna Aalto Räjähdysainejäämät pohjavedessä: vedenpuhdistusmenetelmien 1000 e diplomityö Tampereen teknillinen yliopisto

2016 Mari Dahl Haitta-aineiden tunnistaminen sekapilaantuneista sedimenteistä 3000 e väitöskirja Helsingin yliopisto

2016 Kaisa Martikainen Aijalan Cu-Zn-Pb-kaivoksen aiheuttama vesistökuormitus 1000 e pro gradu Helsingin yliopisto

2016 Oona Niiranen Elinkaariarvioinnin soveltaminen pilaantuneiden maiden hyötykäyt. 1000 e diplomityö Aalto yliopisto

Ota yhteyttä

Seuraa meitä Facebookissa ja LinkedInissä